REGULAMIN ZAWODÓW TOWNHILL SREBRNAGÓRA 2016

 

1. CEL ZAWODÓW:

 

Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze,

2. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Entuzjastów Rozwoju Bystrzycy
57-500 Bystrzyca Kłodzka
ul. Wojska Polskiego 26 / 15
,ORGANIZACJA IMPREZY
e-mail: info@townhill.pl
tel. 698 649 579 - Tomasz Hyrczyk

3. TERMIN IMPREZY: 29.07.2017, start - godzina 15:00 
 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

4.1. TOWNHILL SREBRNA GÓRA 2017 to amatorska impreza rowerowa,  odbywająca się we wskazanym terminie i miejscowości.
          Uczestnikiem TOWNHILL SREBRNA GÓRA 2017 może być osoba, która spełni następujące warunki:


4.2. Opłata startowa pokrywa ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego wykupienie zapewni Organizator.

4.3. Każdy uczestnik zgłoszony do TOWNHILL SREBRNA GÓRA 2017 otrzyma numer startowy, który będzie przypisany uczestnikowi.

4.4. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie mają osoby:


4.5. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin.

5. POMIAR CZASU:

Podczas TOWNHILL SREBRNA GÓRA 2017 będzie funkcjonował elektroniczny system pomiaru czasu.

6. OPŁATY  STARTOWE  DO TOWNHILLSREBRNA GÓRA 2017:

Opłata startowa dla juniorów i kobiet wynosi 30 zł, dla pozostałych osób 40 zł dla zawodników rejestrujących się poprzez stronę www.townhill.pl. Dla zawodników rejestrujących się w biurze zawodów opłaty startowe wynoszą odpowiednio 40 i 50 zł.
 

7. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

Podczas TOWNHILL SREBRNA GÓRA 2017 obowiązują pięć kategorii: juniorzy + kobiety, full + hardtail, masters,  w której przyznawane będą nagrody rzeczowe i trofea sportowe.
W/w nagrody rzeczowe, medale i puchary wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów . Niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród.

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik zobowiązuje się do:


9. ZGŁOSZENIE I REZYGNACJA Z UDZIAŁU

9.1.  Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej (patrz. pkt4.4.)

9.2. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :


9.3. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w imprezie w trakcie jej trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi

9.4. W przypadku rezygnacji z udziału lub nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej

 

10.INFORMACJE KOŃCOWE

10.1.Na trasie wyścigu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.

10.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

10.3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach, spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

10.4. TOWNHILL SREBRNA GÓRA 2017 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

10.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w imprezie. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie www.townhill.pl, z adnotacją  ”uwaga zmiana”.

10.6. Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu każdej edycji TOWNHILL SREBRNA GÓRA 2017 w celach komercyjnych (np. sprzedaży) oraz jakiegokolwiek publicznego rozpowszechniania materiałów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).